Voorstel tot wijziging van de statuten van StadsdorpZuid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2020 is een conceptversie van de nieuwe statuten gepresenteerd door de toenmalige penningmeester Frits van Servellen, die bij de totstandkoming van deze statuten nauw heeft samengewerkt met de juristen Remy Hulkenberg en Henk Wirix.

De statutenwijziging betrof o.a. de omzetting van een Coöperatie U.A. in een Vereniging, mede in verband met het verkrijgen van de ANBI-status, aanpassing van de doelstellingen dienaangaande, een uitbereiding van de mogelijkheden om online te communiceren en te vergaderen, alsmede de instelling van een Commissie van Beroep.

De bespreking op 25 juni 2020 leidde toen o.a. tot discussie over de doelstellingen (te beperkt geformuleerd), de termijnen voor betaling en opzegging (te krap) en het wegvallen van de coördinator in de tekst. Bovenal vonden de aanwezige leden de hun toegemeten leestijd te krap bemeten. Juist ook gelet op het laatste punt werd besloten om de statutenwijziging toen niet in stemming te brengen. Afgesproken werd dat een nieuwe versie in de volgende ALV op 16 september 2021 ter besluitvorming zal worden voorgelegd door het bestuur en dat de leden ruim de tijd krijgen het nieuwe concept te bestuderen.

In de afgelopen periode is door het bestuur hard gewerkt aan dit nieuwe concept. Hierbii werd wederom dankbaar gebruik gemaakt van de juridische kennis en kunde van ons lid Remy Hulkenberg. De opmerkingen en suggesties van o.a. Kees Jansen, Simon Italiaander en Mary van Vucht zijn verwerkt in de nieuwe versie die wederom aan genoemde leden werd voorgelegd ter commentaar. Commentaar is in deze fase ook gevraagd aan Frits van Servellen, Jacques Allegro en Henk Wirix. Tot slot werden de nieuwe concept-statuten aangepast aan de verplichtingen die de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voorschrijft.

Om voldoende tijd te hebben om de statuten goed te kunnen doornemen zijn ze reeds op de website geplaatst. Ledendeel Website StadsdorpZuid menu-optie Mijn Stadsdorp:  Submenuoptie Algemene Leden Vergadering

U kunt de statuten dus nu reeds downloaden, zorg dat u bent ingelogd en door op de bijgaande link te klikken kunt u de conceptversie downloaden. Statuten-versie-15-aug-2021-005-MvV

Alle overige documenten voor de Algemene Leden Vergadering worden, samen met de uitnodiging en andere vergaderstukken, in de eerste week van september op de website geplaatst. In de volgende nieuwsbrief ontvangt u de officiele uitnodiging met de hyperlinks naar alle vergaderstukken voor de aanstaande Algemene Leden Vergadering.