Wij doen het samen en kijken vooruit

10 jaar

Ondanks de corona situatie vierden we vorig jaar en petit comité het 10-jarig bestaan van StadsdorpZuid. Er viel écht wat te vieren, want er was heel wat bereikt in de afgelopen jaren. De kleinschalige, gestructureerde opzet in een grootstedelijke omgeving bracht bewoners in onze mooie buurt bijeen om in de buitenlucht of ergens binnen leuke en interessante dingen te doen en elkaar te helpen als dat nodig was. In een indrukwekkende Glossy tekenden Anneke Huygen en Mary van Vucht de eerste tien jaar van StadsdorpZuid op en werden de verschillende initiatieven beschreven en van een context voorzien.

Door de groei van het ledental nam ook het aantal BinnenBuurten en Kringen toe, en is de behoefte aan onderlinge zorg en communicatie toegenomen. Die behoefte vertaalt zich o.a. in een grote vraag naar leden die een actieve rol willen spelen in ons stadsdorp. Die vraag is extra urgent omdat na zoveel jaar niet steeds op dezelfde leden een beroep kan worden gedaan en omdat enkele steunpilaren door ziekte niet meer resp. minder beschikbaar zijn. Bovendien heeft ons stadsdorp behoefte aan nieuwe impulsen, nog meer dynamiek om de komende jaren succesvol te blijven.

Om deze reden wil het bestuur de groep ‘doeners’ in ons stadsdorp substantieel uitbreiden. Vanuit de gedachte dat we met z’n allen verantwoordelijk zijn voor het welslagen van onze vereniging en dat we daar, indien mogelijk, een stap extra voor moeten doen. Maar ook vanuit de idee dat er leden nodig zijn om het stokje hier en daar van de oude garde over te nemen. Alleen op deze manier kan de continuïteit worden gewaarborgd en kan blijvend worden ingespeeld op de wensen met betrekking tot nabuurschap.

Om een en ander concreter te maken worden hieronder enkele taken en functies genoemd, waaraan binnen het Stadsdorp behoefte bestaat respectievelijk gaat bestaan:

– Een bestuurslid belast met de portefeuille Nabuurschap ;
– Coördinatoren voor de BinnenBuurten, voor nu of in de toekomst;
– Coördinatoren voor de Kringen, voor nu of in de toekomst;
– Een lid van het Communicatieteam, dat zich met name richt op website en nieuwsbrief;
– Leden voor de werkgroep Wonen/Dienstverleners;
– Leden voor de werkgroep Werving nieuwe leden.
– Leden voor de werkgroep Nabuurschap
– Iemand met een financiële achtergrond die de penningmeester kan assisteren.
Spreekt één van de genoemde functies/taken je aan of zou je iets anders willen doen voor ons stadsdorp bel dan met 06 – 25 34 56 41 of stuur een mailtje naar info@stadsdorpzuid.nl t.a.v. Mary van Vucht, die thans als waarnemend secretaris van het bestuur fungeert. Het bestuur zal je vervolgens z.s.m. graag uitnodigen voor een gesprek.

Kijk s.v.p. ook eens om je heen of er iemand is, een familielid of buurtgenoot, die een bijdrage kan leveren aan de continuïteit en dynamiek van onze mooie vereniging. Het is super belangrijk!

Het Bestuur